Revízie bleskozvodov

Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosferickej elektriny – bleskozvod musíme pravidelne kontrolovať vizuálne aj meraním. Pri revízií sa postupuje podľa novej STN EN 62305-3.
Parametre systému ochranu pred bleskom (LPS) sú určené charakteristickými vlastnosťami chránenej stavby a uvažovanou hladinou ochrany pred bleskom (LPL). Norma stanovuje štyri triedy LPS(I až IV), ktoré zodpovedajú hladinám ochrany pred bleskom LPL (I až IV).
Objekty môžeme zatriediť takto:
LPL (trieda LPS) I nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne
LPL (trieda LPS) II školy, supermarkety, katedrály,
LPL (trieda LPS) III obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekty
LPL (trieda LPS) IV objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia.
Účelom odbornej prehliadky a odbornej skúšky – revízie je preukázať, že bleskozvod-zariadenie na ochranu budovy pred účinkami atmosferickej elektriny zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám noriem.

 
admin

Power By TeriRS