Revízie elektroinštalácií

Každá elektrická inštalácia sa musí podrobiť revízii či už počas výstavby, alebo pri jej dokončení pred uvedením do prevádzky používateľom a pravidelne počas jej používania. Po dokončení revízie sa musí vyhotoviť protokol o revízií.

Pre vykonávanie pravidelnej revízie musí mať revízny technik k dispozícii okrem technickej dokumentácie, výkresov skutočného vyhotovenia a technickej správy ešte najmenej:

- protokoly o určení vonkajších vplyvov alebo prostredia,
- záznamy o vykonanej údržbe, záznamy kontrol a meraní,
- správu o predchádzajúcej odbornej prehliadke a skúške (revízii),
- prevádzkové záznamy o vykonaných kontrolách po prípadných rekonštrukciách, opravách alebo premiestňovaní,
- doklady o prípadnej činnosti odborných orgánov inšpekcie a dozoru.
 
admin

Power By TeriRS