Elektrické spotrebiče

STN 33 1610 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania
Norma stanovuje spôsob a rozsah:
- revízie el. spotrebičov po opravách a úpravách
- kontrol a revízií el. spotrebičov počas ich používania

Norma platí pre:
- elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely,
- elektrické svietidlá,
- elektrické zariadenia informačnej techniky (PC, monitor,...)
- prístroje spotrebnej elektroniky,
- pohyblivé prívody a šnúrové vedenia,
- elektrické a elektronické meracie prístroje,
- ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru.

Norma rozdeľuje elektrické spotrebiče podľa používania do skupín:
skupina A - Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi
skupina B - Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)
skupina C - Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
skupina D - Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely apod.)
skupina E - Spotrebiče používané k administratívnej činnosti


Poznámky:
1) V prípade používania el. spotrebičov ako ručného náradia sú lehoty pravidelných revízií odvodené podľa pracovného využitia (STN 33 1600). Pri určovaní lehôt sa používajú lehoty ktoré sú kratšie.
2) Lehoty kontrol a revízií sa uplatňujú tiež u spotrebičov aj v prípade ich dlhodobého prenájmu.
3) Kontroly a revízie sa vzťahujú aj na predlžovacie a pohyblivé alebo odpojiteľné prívody.
4) Lehoty sú stanovené jednotne pre spotrebiče triedy ochrany I, II a III.

Cenník revízií elektrických spotrebičov:
V prípade revízie viac ako 5ks spotrebičov je možné dohodnúť zľavu.
Firmy, ktorým bola vykonaná revízia elektrických spotrebičov, si môžu pozrieť výsledky revízií a vytlačiť protokol o vykonaní revízie po prihlásení na tomto odkaze.
 
admin

Power By TeriRS