Odborná príprava elektrotechnikov

Firma je držiteľom oprávnenia na výchovu a vzdelávanie elektrotechnikov v rozsahu E2A,B, vydaného národným inšpektorátom práce pod číslom VVZ-0020/10-05.1 (www.nip.sk)

Odborná príprava elektrotechnikov je určená pre absolventov škôl s elektrotechnickým vzdelaním, ktorí pri svojej práci potrebujú osvedčenie podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
Je zložená zo školenia (odbornej prípravy) zameraného na všeobecné právne predpisy, prehľad základného obsahu noriem z oblasti elektrotechniky a prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom. Školenie trvá dva dni.
Po absolvovaní školenia účastníci sa podrobia overeniu ich vedomosti.
Overenie vedomosti spočíva v napísaní testu s 30 otázkami, so správnym výberom odpovedí a ústnej skúšky. Pre úspešné absolvovanie testu musí byť 75% správnych odpovedí a na ústnej skúške musí záujemca zodpovedať na kladené otázky na 75%.
Po úspešnom absolvovaní testu a ústnej skúšky je záujemcovi vydané osvedčenie s celoštátnou platnosťou (podľa §21,§22 alebo §23).

Odborná príprava je uskutočňovaná v Sečovskej Polianke a Michalovciach, v prípade záujmu firiem s viacerými osobami je možnosť uskutočniť odbornú prípravu v priestoroch firmy.

Termíny: Pri dostatočnom počte účastníkov (min. 3) raz za dva mesiace.

Cena za odbornú prípravu, skúšku a vydanie osvedčenia je 60.- až 100.- Euro (závisí od § požadovaného osvedčenia a triedy objektov).

Podmienkou účasti na odbornej príprave je:
- vek 18. rokov
- ukončené vzdelanie v elektrotechnickom odbore (kópia dokladu a originál k nahliadnutiu)
- lekársky posudok o vyhovujúcom zdravotnom stave pre prácu na elektrických zariadeniach
- potvrdenie o odbornej praxi podľa prílohy č.3 vyhlášky č.508/2009
- kópia starého osvedčenia (originál k nahliadnutiu) pri požadovanom §22 a §23
- prihláška na overenie vedomosti

Prihlášky prijímame telefonicky (nie sms!) a e-mailom.


 
admin

Power By TeriRS